projecten

Vanuit onze basiswerking zetten wij geregeld projecten op. Deze projecten vertrekken vanuit de noden en de vragen binnen de werking of spelen in op een specifieke maatschappelijke nood of evolutie. Zie hiervoor bij projecten in het algemene deel van de website.  Vanuit de Wurpskes werken wij mee aan deze overkoepelende projecten, die meer dan één deelwerking omvatten. Op de deelsite van de Wurpskes vind je die projecten die zich afspelen binnen de dagopvang zelf. Dit alles kadert binnen het uitgangspunt dat wij gezinsgericht en opvoedingsondersteunend werken één van de pijlers vinden om kansarmoede en sociale uitsluiting te bestrijden. 

Het eerste project werkt rond hechting. Het tweede project rond de bibliotheek, taal en vertellen. We benadrukken hierbij dat we binnen de buurtwerking het werken met taal en boeken kaderen binnen een groter geheel, waarbij de relatie tussen ouder en kind wordt versterkt, kinderen zich beter in hun vel voelen en ouders kansen krijgen om hun plek in de werking sterker te maken. Er verschenen hierover enkele artikelen in de vakliteratuur
 

bibliotheek

    Share